සේනාධීර ගුණතිලක,කැලිස්ටස් පෙරේරා සහ ඕපාත

Opatha

ප්‍රශ්ණය – උතුරේ ඉඩම් බලතල ගැන මොකද කියන්නේ ?

ඕපාත – ඒක තමයි නේ

ප්‍රශ්ණය – උතුරේ පොලිස් බලතල ගැන මොකද කියන්නේ?

ඕපාත – එ්ක තමයි නේ

ප්‍රශ්ණය – උතුරේ ජනයාට විමුක්තිය හමුවෙලා නෑ කියලා ඔබ කියනවා. ඔබලාම නේද උතුරේ විමුක්ති අරගලය සන්නද්ධව කුඩු පට්ටම් කරන්න ධනපති ආණ්ඩුවට සහය දුන්නේ ?

ඕපාත – ඒක තමයි නේ

​ප්‍රශ්ණය – පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය මේ වමද හදමින් ඉන්නේ ?

ඕපාත – ඒඒඒ ඒ ඒ කකකක තමයි නේ

ප්‍රශ්ණය – පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ජාතිවාදී නැතිලු නේ ?
ඕපාත – එ්ක තමයි නේනේ.

ප්‍රශ්ණය – සීංහල – ඒකීය රාජ්‍ය පිළිගන්නවාද ?

ඕපාත – එ්ක තමයි නේ

ප්‍රශ්ණය- දෙමළ ජනයාගේ ස්ව්‍යං තීරණය ?
ඕපාත – අහ්… ඔව් ඒක තමයි නේ..

ප්‍රශ්ණය – ඒක තමයි නේ
ඕපාත – ඔව් .. ඒක තමයි නේ.

 

CIA කුමාර් ගුණරත්නම් සමග වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් නුදුරේදීම බලාපොරොත්තු වන්න

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s